දැන්වීම් ප්‍රචාරණය

Yaya.lk හි දැන්වීම් ප්‍රචාරණය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයෙහි කෘෂිකාර්මික උනන්දුවක් දක්වන බොහෝ පිරිසක් කරා පිවිසීමට අද්විතීය අවස්ථාවකි.

අපේ වෙබ් අඩවිය සහ සමාජ ජාල තුළින් මසකට 100,000 අධික කෘෂිකාර්මික උනන්දුවක් දක්වන පිරිසක් සම්බන්ධ වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා අපව අමතන්න

දුරකථන

‭0775764603‬
‭0719852288‬
0716720014‬
0715488389‬

ඊමේල්

info@yaya.lk

ලිපිනය

35/3, දෙමටගොල්ල පාර, උකුවෙල, මාතලේ.

කාර්යාල වේලාව

සඳුදා / සිකුරාදා: උදෑසන 8 සිට පස්වරු 6 දක්වා‬
සෙනසුරාදා: උදෑසන 9 සිට පස්වරු 2 දක්වා

දුරකථන

‭0775764603‬
‭0719852288‬
0716720014‬
0715488389‬

ඊමේල්

info@yaya.lk

ලිපිනය

35/3, දෙමටගොල්ල පාර, උකුවෙල, මාතලේ.

කාර්යාල වේලාව

සඳුදා / සිකුරාදා: උදෑසන 8 සිට පස්වරු 6 දක්වා‬
සෙනසුරාදා: උදෑසන 9 සිට පස්වරු 2 දක්වා

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk