බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව එක අවුරුදු වෘත්තීය කෘෂිකර්ම පුහුණු පාඨමාලාව

“කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමාවකට ඇතුල් වීමට මුලික සුදුසුකම් සපුරා නැද්ද?”

මෙන්න ඒ සඳහා තරුණ ඔබට අවස්තාව !

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව එක අවුරුදු වෘත්තීය කෘෂිකර්ම පුහුණු පාඨමාලාව (VAT) 2018/2019 වර්ෂය 

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (DATC) ගබඩාවත්ත, හෝමාගම (පිරිමි)

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (DATC) වල්පිට (කාන්තා)

සාමාන්‍ය පෙළ සමත් තරුණ ඔබට (NVQ Level 4 කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍ර සහායක) පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා අවස්තාවක්. මෙය පුර්ණ කාලින නේවාසික පාඨමාලාවක් වන අතර. කෘෂිකර්ම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා වල මෙන්ම විෂය නිර්දේශයක් යටතේ වසරක් තුල ප්‍රයෝගික සහ න්‍යායික පුහුණුවකින් යුතු. ඉතා හොද පාඨමාලාවකි. එමෙන්ම පුහුණු කාලය තුලදී එක අයෙකුට දිනකට රුපියල් 325ක් මුදලක් හිමි වන අතර පුහුණු කාලය තුලදී දෙමාපියන්ට බරක් නොවී තමාගේ අධ්‍යාපන වියදම් සහ පුද්ගලික වියදම් ගෙවා ගැනීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වෙයි. නේවාසිකාගාර පහසුකම් සහ අනෙකුත් පහසුකම් ඉතා ඉහල මට්ටමක පවතී. එමෙන්ම වසර පුරාම කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අධ්‍යන කටයුතු සඳහා දිවයිනේ බොහෝමය ප්‍රදේශ වලට අධ්‍යන චාරිකා රැසක් මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් කර ඇත. කොළඹට ආසන්නව උවත් ග්‍රාමීය පරිසරයක ලක්ෂණ සහිත අක්කර 30 ක පමණ සමොදානික ගොවිපලක් සිසුන් සඳහා වෙන්ව ඇත. (සත්ව පාලනය, පලතුරු වගාව, මල් වගාව, බිම්මල් වගාව, ගෙවතු වගාව, එළවලු වගාව, අපනයන බෝග වගාව, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය, තවාන් පාලනය, ආහාර තාක්ෂණය, කෘෂි ආර්ථික විද්‍යාව, වී වගාව, කෘෂි ව්‍යාප්තිය මී මැසි පාලනය) වැනි පැතිරී ගිය විෂය පථයක් තුල මෙම පාඨමාලාව සැකසී ඇත. 

සාමාන්‍යපෙළ පමණක් හදාරා හෝ උසස්පෙළ විෂයන් 3 සමත් නොවී උසස් අධ්‍යාපනයට දැඩි කැමැත්තකින් පසු වන තරුණ පරපුරට හා, කෘෂිකර්මාන්තය තමාගේ වෘත්තීය කර ගැනීමට වෙර දරන තරුණ තරුණියන් මේ සඳහා අයදුම් කරන්නේනම් එය වඩාත් පලදායි වෙයි. මෙම පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගන්නේ 100 වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් නිසා අයදුම් කිරීමට පෙර කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට යාමට ඇති කැමැත්ත සහ උත්සාහය තමා අවබෝධ කරගෙන මේ සඳහා අයදුම් කිරීමෙන් වෙනත් අයෙකුට ලැබීමට ඇති අවස්තාවක් අහිමි වීම වලකා ගත හැක

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk