භාවිත කිරීමේ නියමයන්

අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන සියලූම අය පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශනය සමග බැදී සිටින බවත් එයට එකග විය යුතු බවත් සදහන් කරමු.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලූම තොරතුරු සහ දත්ත යාවත්කාලීන නොවුන, අසම්පූර්ණ හෝ සාමාන්‍යකරනය වූ තොරතුරු, දත්ත , ප්‍රකාශන අඩන්ගු විය හැක. අප කිසිම අවස්තාවක මිනිසාට, සතුන්ට හෝ පරිසරයට බලපෑම්කරන හානිකර , මාරාන්තික විශ සහිත රසායන ද්‍රව්‍යය , යන්ත්‍රෝපකරණ , මෙවලම්, ක්‍රියාකාරකම් , භාවිතය අනුමත නොකරන අතර සියලූම කෘශි ක්‍රියාකාරකම් වලට, නිශ්පාදන ක්‍රියාවලීන්, නිශ්පාදන බෙදාහැරීම් වලට හෝ ශාක වර්දනයට , පලිබෝධ පාලනයට වගකීම් සහගතව කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් සදහා අනුබල දෙනු නොලැබේ.

බුද්දිමය දේපල පිලිබද නීතියට අනුව යම් පුද්ගලයෙක් / ආයතනයක් හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින් ප්‍රකාශිත තොරතුරු වෙනස් කිරීමේ අයිතියක් අපට නොමැති නිසා යම් අවස්තාවක යල්පැනගිය හෝ හානිදායක විය හැකි කරුණු අපගේ වෙබඩවියේ අන්තර්ගතව ඇත්නම් ඒ පිලිබද වගකීම හෝ එයට වගවීමක් අප විසින් සිදු නොකරනු ඇත.

වෙබ් අඩවිය පරිශීලකයන් අප ඉදිරිපත්කර ඇති තොරතුරු වල නිවරදිතාවය සැබෑදැයි පරීක්ශාකිරීමේ වගකීම තමන් විසින්ම දැරිය යුතු අතර අදාල තොරතුරු අනුව කියාත්මක වීමේදී නිවරදි ලෙස කාලානුරූපව හා ගැලපෙන ලෙස තීරන ගැනීම තමන් විසින්ම සිදුකරගැනීමට බැදී සිටී.

අප නිතරම වෙබඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමට උත්සහාදරන අතර, වෙබ් අඩවියේ අඩන්ගු විය හැකි ඕනෑම ආකාරයක ග්‍රැපික් නිර්මාණයක් / ග්‍රැපික් තොරතුරක්, නිශාපාදනයක්, සේවාවක්, භාණ්ඩයක්, තොරතුරක් පිලිබදව හෝ ඒ හා සම්බන්ද ප්‍රයෝජනයන් සම්බන්දව, යෝග්‍යතාව සම්බන්දව, විශ්වාශනීය බව පිලිබදව හෝ වෙනත් ඕනෑම කරුණක් සම්බන්දව වගකීමක් හෝ නියෝජනය කිරීමක් අප විශින් සිදුනොකරන බව සදහන් කරමු.

වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් සයිබර් හෝ සයිබර් නොවන ඇමුණුම් වලින් ඊට සම්බන්ද තොරතුරු , දත්ත, සේවාවන්, නිශ්පාදනය හො ඒවා ප්‍රතිපාදකයන් පිලිබද , ඉදිරිපත්කරන්නන් පිලිබද සහතිකයක් හෝ අනුබලයක් ලබාදීමක් සිදු නොකරනු ලැබේ.

කිසිදු අවස්තාවක වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීම නිසා සිදුවිය හැකි මූල්‍යමය හෝ මූල්‍යමය නොවන සීමා සහිත හෝ රහිත, රිජු හෝ රිජු නොවන, ඕනෑම ආකාරයක හානියක්, අලාභයක්, පාඩුවක් සදහා නීතිමය වගකීමක් හෝ වගවීමක් අප විසින් දරනු නොලැබේ.

මිනිසා, සතුන් හා පරිසරය ආරක්ශා කරමින් වගකීම් සහගතව සෞඛ්‍යරක්ශිත ලෙස ආහාර නිශ්පාදන ක්‍රියාවලිය සමග අත්වැල් බැදගමු.

හිමිකම්

හිමිකම් සහ භාවිත කිරීමේ නියමයන්
කතුහිමිකම: © Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ © Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. මෙම වෙබ් අඩවිය සහ එහි පිටුවල අන්තර්ගත ඡායාරූප සහ වෙනත් සියඵ තොරතුරු Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd සමාගම් සතු දේපළ වන අතර ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ නීතිය මගින් ආරක්ෂා කෙරේ. මෙහි විධිවිධාන සළසා ඇති පරිදි හැර, Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. සමාගම් වල ප්‍රකාශිත ලිඛිත අවසරය ඇතිව මිස වචන, ඡායාරූප, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය කරුණු ඇතුලත්ව එහෙත් ඒවාට සීමා නොවෙන පරිදි මේ වෙබ් අඩවියේ කිසිඳු කොටසක් කවර ආකාරයකින් හෝ කවර කාර්යයන් සඳහා හෝ භාවිත නොකළ යුතුය. Yaya Agro (Pvt) Ltd සහ Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd සමාගම් වල පූර්ව ලිඛිත කැමැත්ත ලබා නොගෙන මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් යම් කරුණක් භාවිත කරන්නන් විසින් පිටපත් කිරීම, වෙනස් කිරීම, විකිණීම, බෙදා හැරීම, යොදා ගැනීම, පළ කිරීම, සකස් කිරීම, ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම හෝ අන්‍යාකාරයට භාවිත කිරීම නොකළ යුතුය.

අධ්යාපනික අරමුණු සඳහා සාධාරණ භාවිතය සඳහා වන ප්රකාශන හිමිකම් පනතේ 107 වගන්තිය යටතේ සහ 2001 අංක 36 දරණ බුද්ධිමය දේපළ පනත (අංක 12) යටතේ ඇතැම් ඡායාරූප භාවිතා වේ. ඔබේ ඡායාරූප වල හිමිකම් අයිතිය උල්ලංඝනය කර ඇති බව ඔබ සිතන්නේ නම් කරුණාකර අපව අමතන්න.

Terms of use

Welcome to our website.

If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following disclaimer. 

The information contained in this Web site is provided only as general information, which may be incomplete or outdated due to lack of research and other reasons. We do not endorse, recommend or encourage using any harmful or deadly chemicals, machinery, tools, practices, guides on people, environment and animals for growing, processing, manufacturing, distribution, equipment handling, pest control and all agriculture activities. If content include outdated or harmful practices, note that we cannot extract specific parts of books or any other content due to intellectual property rights, so users of this Web site are responsible for independently verifying any and all information with experts and are responsible for taking harmless practices on people, environment, animals and are responsible for taking correct moral decisions. 

While we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. 

The inclusion of links from this site does not imply endorsement or support of any of the linked information, services, products, or providers. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of profits or any other arising out of, or in connection with, the use of this website.

Protect the environment, people and animals for responsible heathy food production.

Copyright

Copyright & Terms of Use
Copyright: © Yaya Agro (Pvt) Ltd. and © Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. You may not copy or adapt any portion of our article, code or visual design elements (including logos) without express written permission from Yaya Agro (Pvt) Ltd. and © Aswanna Ceylon Agro (Pvt) Ltd. Some images are use under Section 107 of the Copyright Act for fair use for educational purposes & (s. 12) under Intellectual Property Act, No. 36 of 2001. If you feel the author has violated your image copyright terms please contact us.

 

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk