වෙළඳපොලේ සුදු හා රතු බිත්තර විකිණීමට තිබෙනවා. ගොඩක් අය හිතන්නේ රතු බිත්තර වල පෝෂක වැඩියි. රතු බිත්තර වල මිල සුදු බිත්තර මිලට වඩා වැඩි නිසා බොහෝ අය හිතනවා පෝෂණ අගය වෙනස් ඇති කියලා නමුත් වෙළඳපොලේ තියෙන රතු හරි සුදු බිත්තර වල…

Coming Soon

Coming Soon

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk