ශ්‍රී ලාංකික කෝපි පිළිබඳ කතාව

ශ්‍රී ලාංකාවේ කෝපි පිළිබඳ කතාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කෝපි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඓතිහාසික කතාව සහ ගොවිතැන සිට වෙළඳපොළ දක්වා කෝපි සෑදීමේ ක්රියාවලිය

The Story of Sri Lankan Coffee

The Story of Sri Lankan Coffee

Historical story of Coffee production in Sri Lanka and the process of making coffee from cultivation to market.

කෝපි මල් පරාගනය

කෝපි මල් පරාගනය

කෝපි වගාව සහ මී මැස්සන් අතර තිබෙන සහසම්බන්දය මීපැනි වලටත් වඩා රසවත් කතාවක්.

Sweet Bees Pollinating Coffee

Sweet Bees Pollinating Coffee

Bees act as a pollination booster. Their work help coffee plants produce 20-25 percent more fruit.

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk