කෘෂිකාර්මික සේවා

බෝග වගා තාක්ෂණය

කෘෂිකර්ම තාක්ෂණය

යාය සමාජ මාධ්‍ය

අපව අමතන්න

දුරකථන

‭0719999800 - Contact us with WhatsApp, Viber
0778788821 - Technical & Administration

ඊමේල්

info@yaya.lk

ලිපිනය

35/3, දෙමටගොල්ල පාර, උකුවෙල, මාතලේ.

කාර්යාල වේලාව

සඳුදා / සිකුරාදා: උදෑසන 8 සිට පස්වරු 6 දක්වා‬
සෙනසුරාදා: උදෑසන 9 සිට පස්වරු 2 දක්වා

කෘෂි සේවා

බෝග වගා තාක්ෂණය

කෘෂිකර්ම තාක්ෂණය

යාය සමාජ මාධ්‍ය​

අපව අමතන්න​

දුරකථන

‭0719999800 - Contact us with WhatsApp, Viber

0778788821 - Technical & Administration

ඊමේල්

info@yaya.lk

ලිපිනය

35/3, දෙමටගොල්ල පාර, උකුවෙල, මාතලේ.

කාර්යාල වේලාව

සඳුදා / සිකුරාදා: උදෑසන 8 සිට පස්වරු 6 දක්වා‬
සෙනසුරාදා: උදෑසන 9 සිට පස්වරු 2 දක්වා

Close Menu
error: Content is Protected © Yaya.lk